top of page
ALKUUN

Kokonaisvaltainen valmennusohjelma itsensä kehittämiseen. 

True Tribe -valmennusohjelma kytkee valmennuksen henkilön omiin tavoitteisiin ja arkitoimintaan. Tavoitteena on henkilön oman kehittymisen lisäksi hänen vastuualueensa ja organisaationsa kehittäminen, sekä näiden prosessien yhdistäminen.

Pienenketterissä valmennusryhmissä noudatetaan yhteistoiminnallisen pedagogiikan periaatteita: johtamisen ilmiöiden tarkastelu tapahtuu ryhmätöiden, vertaiskeskustelujen ja valmennuksen luontevana yhteistoimintana.

 

Työpajapäivissä etsitään hyviä käytäntöjä sekä luodaan ratkaisuja tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin.

Valmennusohjelmassamme voit tehostaa itsesi johtamista ja yhteistyötä muiden kanssa, kun itsetuntemuksesi ja vuorovaikutustaitosi lisääntyvät.

Saat eväitä luovuutta ja hyvinvointia ruokkivan työyhteisökulttuurin rakentamiseen. 

Q2

Esimerkki TDI-projektin etenemisestä

True Tribe -valmennusohjelman rakenne

kk 0–1

1. True Trust

Arvo-ohjattu johtaminen

Sisältäen: 

 • Henk.koht. ennakkovalmennus (1,5h)

 • 1 työpajapäivä (7h)

 • Henk.koht. kertaava valmennus (1,5h)

 • Ohjattu arkiharjoittelu

kk 3–4

4. True Foresight

Tulevaisuuden ennakointi

Sisältäen: 

 • 1 työpajapäivä (7h)

 • Henk.koht. kertaava valmennus (1,5h)

 • Ohjattu arkiharjoittelu

kk 7

7. True Closing - yhteenveto

Sisältäen: ​​

 • 2yötä ja 1 työpajapäivä (7h)

 • Syvennämme ja kertaamme johtamisen osa-alueita ryhmän toiveiden mukaisesti

kk 1–2

2. True Joy

Ratkaisukeskeinen ajattelutapa

Sisältäen: 

 • 1 työpajapäivä (7h)

 • Henk.koht. kertaava valmennus (1,5h)

 • Ohjattu arkiharjoittelu

kk 2–3

3. True Self

Itsensä johtaminen

Sisältäen: 

 • 1 työpajapäivä (7h)

 • Henk.koht. kertaava valmennus (1,5h)

 • Ohjattu arkiharjoittelu

kk 4–5

kk 5–6

5. True Meaning

Strategiaprosessin johtaminen

Sisältäen: 

 • 1 työpajapäivä (8h)

 • Henk.koht. kertaava valmennus (1,5h)

 • Ohjattu arkiharjoittelu

6. True Evolution

Jatkuvan parantamisen kulttuuri

Sisältäen: 

 • 1 työpajapäivä (7h)

 • Henk.koht. kertaava valmennus (1,5h)

 • Ohjattu arkiharjoittelu

Jaksojen esittely

True Tribe -valmennusohjelman jakso 1/7:

True Trust

Kaikki lähtee liikkeelle luottamuksesta. Luottamuksen perustana työyhteisössä on tulla hyväksytyksi sellaisena kuin olet. Se ilmentyy perusturvallisuutena, jonka pohjalta osaat luottaa itseesi ja työyhteisöösi sekä löydät yksilöllisen merkityksen jokapäiväiselle tekemisellesi.

 

Tämän valmennusjakson tavoitteena on rakentaa luottamuksen perusta. Päivän tuloksena syntyy ymmärrys omista arvoista, jaetusta arvoista ja arvoihin liittyvistä merkityksistä.

 

Tämän jakson käytyäsi osaat johtaa arvokeskustelun omalle tiimillesi sekä luoda yhteiset arvot, jotka ohjaavat yhteisön käyttäytymistä ja arkityötä. Tätä kautta arvot muuttuvat eläviksi, konkreettisiksi ja mitattaviksi.

 

Arvo-ohjattu johtaminen
True Trust
True Tribe -valmennusohjelman jakso 2/7:

True Joy

Ratkaisukeskeinen ajattelutapa

Yhteisen arvomaailman rakentamisen jälkeen on mahdollista luoda ratkaisukeskeinen vuorovaikutuskulttuuri, jossa aktiivisesti etsitään onnistumisia ja kehittymiskohteita. Ratkaisukeskeistä toimintatapaa kuvaa ongelmien kääntäminen tavoitteiksi ja ratkaisujen löytäminen yhdessä. Tähän tarvitaan ymmärrystä onnistumisen mekanismeista, jossa toiminta tähtää ratkaisujen löytämiseen yhdessä, ei syyllisten etsimiseen ja ongelmien syventämiseen.

 

Tämän jakson tavoitteena on perehtyä onnistumisen etsimiseen yksilöistä ja omasta yhteisöstäsi. Päivän aikana perehdytään onnistumisen mekanismin löytämiseen ja sen neurokognitiivisiin perusteisiin. Lisäksi tutustumme käytännönläheisesti valmennukselliseen johtamistapaan ja ratkaisukeskeisten vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.

 

Tämän jakson käytyäsi ymmärrät mihin onnistuminen perustuu ja tiedostat miksi onnistumisperusteinen johtaminen on kriittinen osa tuottavan ja onnellisen työyhteisön johtamiskulttuuria. Osaat myös analysoida onnistumista ja seurata sen kehittymistä yksilöissä ja ryhmässä, sekä osaat valmentaa yksilöitä seuraavalle tasolle vahvistamalla heidän vahvuuksiaan.

 

True Joy
True Tribe -valmennusohjelman jakso 3/7:

True Self

Tässä jaksossa pureudutaan siihen, miten itsensä johtaminen kytkeytyy osaksi johtamisen kokonaisuutta. Jakson aikana yhdessä muodostettu arvomaailma linkitetään osaksi henkilökohtaista kehittymistä. Tavoitteena on tunnistaa oman Integriteetin perusta (miten kaukana koet olevasi siitä, että eläisit täysin arvojesi mukaisesti). Miten toteutat yhdessä muodostettuja arvoja jokapäiväisessä työssäsi ja miten kytket arvot luontevasti osaksi omaa systemaattista, pidemmän aikavälin kehittymistäsi.

 

Tavoitteena on ymmärtää mitkä ovat omat vahvuudet ja kriittiset kehittymiskohteet. On tärkeää tiedostaa, mitä oman kehittymisen eteen voi tehdä ja miten se muutetaan konkreettiseksi toimintaa ohjaavaksi itsensä johtamisen kehittymissuunnitelmaksi. Perustana tässä hyödynnämme mm. disc-analyysiä.

 

Tämän jakson käytyäsi osaat arvioida omaa kehittymistäsi osana arkipäivän tekemistä. Kykenet tunnistamaan, miten oma henkilökohtainen oppimistyylisi vaikuttaa jokapäiväiseen tekemiseen ja kytkeytyy luontevasti työyhteisön onnistumiseen ja ydinosaamiseen. Huomaat työyhteisöprofiilisi vaikutukset jokapäiväiseen tekemiseen, ja osaat kääntää tämän vahvuudeksesi työskennellessäsi erilaisten ihmisten kanssa. Osaat suunnata ajankäyttösi olennaisiin asioihin.

Itsensä johtaminen
True Self
True Tribe -valmennusohjelman jakso 4/7:

True Foresight

Tulevaisuuden ennakointi

Arvojen luomisen, oman ja yhteisen onnistumisen mekanismin tunnistamisen sekä omien vahvuuksien ja kehittymiskohteiden löytymisen jälkeen on saatu luotua johtamisen perusta. Kun perusta on rakennettu huolella, voimme olla avoimia muutokselle ja tulevaisuudelle. Nyt meillä on paremmat valmiudet tulevaisuuden kohtaamiseen ja oman polun valintaan.

 

Tämän jakson tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään tulevaisuutta – tiedostamaan minkälaisia globaaleja haasteita organisaatioilla ja ihmiskunnalla on edessään. Käymme läpi, millaisiin faktoihin tulevaisuuden tutkimus perustuu ja miten lähitulevaisuuden suuret muutokset vaikuttavat tämän hetkisiin toimintamalleihin. Ja miten kaikki tämä muuttaa johtamista.

 

Tämän jakson käytyäsi osaat erottaa helpommin olennaisen epäolennaisesta. Osaat analysoida meneillään olevaa murrosta ja tiedostat, minkälaisia johtamisen välineitä tulevaisuuden ennakointityöhön on olemassa. Valmennuksessa perehdytään skenaariotyökaluihin sekä annetaan valmiudet skenaariotyöpajan läpiviemiseen (johtamiseen) omalla vastuualueella.

True Foresight
True Tribe -valmennusohjelman jakso 5/7:

True Meaning

Edellisen jakson tulevaisuustyöpaja antaa mahdollisuuden ja valmiudet muodostaa käsitys yhteisestä unelmasta, visiosta, joka voidaan yhdessä toteuttaa. Vision toteuttamiseksi täytyy luoda toimiva, arkitoimintaan kytkeytyvä strategia. Strategian toteuttaminen vaatii luottamukseen, onnistumiseen ja osallistamiseen perustuvan johtamistavan hyödyntämistä, jotta strategiaprosessista tulee käytännönläheinen ja merkityksellinen johtamisprosessi kaikille.  

 

Tämän jakson tavoitteena on auttaa osallistujia luomaan uusi, elävä tapa suunnitella ja viedä käytäntöön oman organisaation ja vastuualueen tavoitteita.

 

Jakson käytyäsi ymmärrät strategisen johtamisen merkityksen käytännössä osana johtamisen kokonaisuutta. Osaat luoda strategian keskeisen sisällön, sekä saat valmiudet strategiaprosessin johtamiseen omalla vastuualueellasi. 

Strategiaprosessin johtaminen
True Meaning
True Tribe -valmennusohjelman jakso 6/7:

True Evolution

Jatkuvan parantamisen kulttuuri

Toimivan työkulttuurin keskeisimpiä piirteitä ovat yhteisöllinen ja itseohjautuva ongelmaratkaisutaito, sekä oppiminen. Strategiaa toteutetaan arjessa selkeiden ja virtaavien prosessien, eli toimintamallien kautta. On hyvin tärkeä ymmärtää, minkälaisten toimintamallien kautta strategiaprosessi pysyy elävänä ja merkityksellisenä. Uusien toimintamallien etsiminen vaatii omien ajattelutottumusten tarkastelua avoimin mielin.

 

Tämän osion tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään prosessiajattelua osana johtamisen kokonaisuutta. Päivän aikana perehdytään LEAN-ajatteluun käytännön läheisesti, sekä opitaan tunnistamaan oman organisaation ydin- ja tukiprosessit sekä niihin kytkeytyvä ydinosaaminen. Tarkoituksena on karistaa pois uusien toimintamallien ja yhteistyön esteenä olevat lukot ajattelutavoissa ja sitä kautta uusien toimintamallien luomisessa.

 

Tämän osion käytyäsi osaat soveltaa prosessiajattelua omassa organisaatiossasi ja rakentaa jatkuvaan parantamiseen liittyvää organisaatiokulttuuria. Osaat kuvata oman vastuualueesi toimintamalleja, arvioida niiden toimivuutta, sekä asettaa prosesseille mittareita, joiden avulla pystytte seuraamaan avoimesti toiminnan kehittymistä ja oman organisaation uudistumiskykyä. 

True Evolution
True Tribe -valmennusohjelman jakso 7/7:

True Closing

Yhteenveto

Tämän osion tavoitteena on jakaa valmennusohjelman aikana kertyneitä

arjen timantteja Timeline-menetelmän avulla. Lisäksi syvennämme ja

kertaamme johtamisen osa-alueita ryhmän toiveiden mukaisesti.

 

Tämän osion käytyäsi osaat soveltaa Timeline-menetelmää omassa

organisaatiossasi ja sinulla on selkeä kokonaiskuva hyvän

johtamiskulttuurin rakennuspalikoista.

True Closing

Haluatko mukaan True Tribe -valmennusohjelmaan? Ole yhteydessä meihin! 

bottom of page