top of page
ALKUUN

Täsmäpalveluita luottamuksen rakentamiseen. Yksilöille ja tiimeille. 

Tältä sivulta löydät esimerkkejä tarjoamistamme palveluista, joista järjestämme sekä yrityskohtaisia että avoimia ryhmiä. Lisäksi räätälöimme täysin yksilöllisiä tuotteita/palveluita asiakkaillemme.

True Diamondsin työskentelytapa on ratkaisukeskeinen ja prosessinomainen. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa sen eteen, että heidän arvonsa näkyvät arjen työssä toimivuutta ja hyvinvointia lisäävinä käytäntöinä.

 

 

Kun olemme asiakkaan kanssa analysoineet nykytilanteen ja tehneet sen näkyväksi, voimme asettaa selkeät tavoitteet muutokselle. Työssämme käytämme apuna erilaisia työkaluja, omia erilaisia ammattitaustojamme ja koulutuksiamme.

 

Tärkeintä on kuitenkin asiakkaan kuuntelu ja kohtaaminen sekä sellaisen tilanteen ja ympäristön luominen, jossa oppiminen, kokeilu ja innostuminen voivat toteutua. Yhteiskehittelyn, tuen ja erilaisten sparraustapojen tuloksena syntyy konkreettisia toimia, jotka ovat mahdollisia toteuttaa ja tuloksia, jotka ovat mitattavissa.

Workday Diamonds -palvelupaketit

Rakenna ihmisten erilaisuudesta yrityksesi voimavara.

Johtaminen kohti itseohjautuvuutta. 

Itseohjautuvan tiimin rakentaminen käytännössä.

Diversity Diamond

Rakenna ihmisten erilaisuudesta yrityksesi voimavara. 

Tahdotko sujuvuutta, viihtyvyyttä ja hyviä tuloksia? 

 

Kun ihmisten erilaisuus ymmärretään, hyväksytään ja tehdään näkyväksi, voidaan koko tiimin potentiaali valjastaa käyttöön. Selkeä ja toimiva vuorovaikutus sekä oikea roolitus saa arkityön sujumaan. Tuloksia syntyy kun luovuuden esteitä poistuu ja kollektiivinen äly otetaan käyttöön. Valmennuksessa keskitymme vuorovaikutuksen parantamiseen ja tarjoamme konkreettisia työkaluja oppien siirtämiseen arjen teoiksi. 

 

Tämä valmennus soveltuu kaikille ryhmille, jotka haluavat rakentaa yhteisen kielen erilaisuudelle ja kehittää toimintaansa vuorovaikutuksen avulla. Erilaisuuden sanoittamisen apuna toimii Everything Disc Workplace -profiili.

Keskeisimmät hyödyt asiakkaalle: 

  • henkilökohtaisella tasolla: itsetuntemus lisääntyy ja erilaisuuden kohtaamisesta johtuva turha päänsärky vähenee

  • ammatillisella tasolla: taito hyödyntää erilaisuutta ryhmätyöskentelyssä, kyky mukauttaa omaa vuorovaikutusta tilanteeseen sopivaksi

  • työyhteisön/tiimin tasolla: sujuvampi yhteistyö, työviihtyvyys, ihmisten koko potentiaali käyttöön, tehokkuus, sitoutuminen

Diversity Diamond -palvelupaketin sisältö

1–3 vkoa

1. Kickoff

Määritetään halutut toimintamallit ja asetetaan valmennuksen tavoitteet​. DiSC-profiilit ja työyhteisön luottamuksen 1. mittaus.

2–4 vkoa

4. Toimiva vuorovaikutus

Erilaisuutta käytännössä: tehokasta toimintaa tunneälykkäällä vuorovaikutuksella. 

2. Erilaisuus ymmärrettäväksi

Syvennetään itsetuntemusta ja tutustutaan erilaisiin toimintamalleihin. 

2–4 vkoa

5. Sujuva arki

Varmistetaan opittujen asioiden siirtyminen arjen teoiksi. 

2–4 vkoa

3. Erilaisuuden hyödyntäminen

Erilaisuutta käytännössä: ryhmien rakentaminen ja jäsenten roolitus. 

2–4 vkoa

6–12 kk

6. Seuranta ja arviointi

Sopivan ajan kuluttua tehdään uusi mittaus ja arviointi siitä, miten työyhteisön luottamus ja sitotuminen ovat kehittyneet. 

Diversity Diamond

Leader

Diamond

Miten johdat kohti itseohjautuvuutta?

Tämän päivän ja tulevaisuuden johtajuuden haasteena on johtaa ihmisiä muutoksien keskellä tavalla, jossa he voivat olla itseohjautuvia ja kokea työnsä merkityksellisenä. Miten saat ihmiset mukaan muutokseen ja voimaan hyvin? Onko visiosi selkeä ja saatko ihmiset sitoutumaan sen toteutukseen?

 

Kun tutustut johtamisen prosessiin, sen parhaisiin käytäntöihin ja pääset vertaamaan itsellesi luontaista toimintatapaa niihin, itsetuntemuksesi kasvaa. Tämä mahdollistaa paremman itsesi johtamisen, mikä näkyy tarkoituksenmukaisena johtajuutena eri tilanteissa. 

 

Tämä valmennus soveltuu kaikille, jotka haluavat rakentaa tulevaisuuden johtamiskulttuuria työyhteisössään. Oman johtajuuden kehittämisen tukena toimii Everything Disc Work Of Leaders -profiili.

Keskeisimmät hyödyt asiakkaalle:

 

henkilökohtaisella tasolla: itsetuntemus, henkinen joustavuus ja toimintakyky lisääntyvät ja vuorovaikutustaidot rikastuvat

ammatillisella tasolla: ymmärrys johtamisprosessista ja itselle luontaisista toimintatavoista kasvaa

 

työyhteisön tasolla: halutun tavoitteen tehokas toteutus ja johtamiskulttuurin kehittyminen

Miten Leader Diamond -valmennus etenee?

2–4 vkoa

1. Luottamuksen rakentaminen

Määritetään omista arvoista johdetut yhteiset toimintamallit ja tutustutaan johtamisen prosessiin. WOL-profiili ja 360-analyysin 1. mittaus. 

2–4 vkoa

4. Sitouttamisen saavuttaminen

Rikastavan vuorovaikutuksen rakentaminen toisen ajattelutapaan tutustumalla ja ratkaisukeskeisellä asenteella.

2. Erilaisuuden ymmärtäminen

Syvennetään itsetuntemusta ja tutustutaan erilaisuuteen. Vaiheen lopuksi 1. henkilökohtainen valmennus ja 360-analyysin purku.

2–4 vkoa

5. Toteutuksen varmistaminen

Konkretisoidaan visio tarkoituksenmukaiseksi arjen tekemiseksi – ilon ja luovuuden kautta. Vaiheen lopuksi 2. henkilökohtainen valmennus. 

2–4 vkoa

3. Vision luominen

Kehitellään yhdessä konkreettisia tapoja luoda innostava, selkeä ja toteuttamiskelpoinen visio. 

2–4 vkoa

6–12 kk

6. Seuranta

Sopivan ajan kuluttua 360-analyysin 2. mittaus ja arviointi henkilökohtaisesta kehityksestä. Lopuksi 3. henkilökohtainen valmennus.

Leader Diamond

Team Diamond

Itseohjautuvan tiimin rakentaminen – käytännössä. 

Kun on tärkeää saada tiimin hyvästä tekemisestä huippua, tarvitaan timanttista luottamusta. Luottamus ilmentyy perusturvallisuutena, joka mahdollistaa aidon dialogin tiimin arjessa ja luo kokemusta merkityksellisyydestä. Käytännössä tämä näkyy siten, että laadukasta työtä tehdään tehokkaasti.

 

Valmennuksessa autamme rakentamaan luottamusta sekä kehittämään vuorovaikutusta ja toimintatapoja, jotka johtavat huipputuloksiin. Tiimin yhteen hiileen puhaltamista edesauttaa se, että tavoitteet ovat kaikille selvät. Tavoitteisiin todella sitoudutaan ja tällä matkalla ei ole tilaa vapaamatkustajille.

 

Tämä valmennus soveltuu, kun tahdot kehittää esimerkiksi johtoryhmän toimintaa, strategisesti tärkeän toiminnon tai pitkäkestoisen projektin ryhmätyöskentelyä. Huipputiimin kehittämisen tukena toimii Five Behaviours of Cohesive Team -profiili.

Keskeisimmät hyödyt asiakkaalle:

 

  • henkilökohtaisella tasolla: oman työn merkityksellisyyden kokemus lisääntyy, itsetuntemus ja itsensäjohtamisen taito kasvaa

  • ammatillisella tasolla: tehokkaan yhteistyöprosessin omaksuminen, lisääntyneet vuorovaikutustaidot, itseohjautuvuuden lisääntyminen ja kasvanut mahdollisuus keskittyä omaan ydintehtävään, parempi kyky rakentaa roolitusta ja resursointia

  • työyhteisön/tiimin tasolla: kasvanut luottamus yksilöön ja tiimiin, lisääntynyt ongelmanratkaisutaito, parempia ja nopeampia päätöksiä, tiimin koko potentiaali käyttöön, tarkoituksenmukainen ajankäyttö, kaikki sitoutuu tehtyihin päätöksiin, kilpailuedun luominen ja työntekijöiden hyvinvointi

Mitä Team Diamond -tiimivalmennuksessa tapahtuu?

1–3 vkoa

1. Kickoff

Määritetään halutut toimintamallit ja asetetaan valmennuksen tavoitteet​. Tehdään mittaus lähtötasosta. 

1–3 vkoa

4. Commitment

Vahvistetaan tiimin itseohjautuvuutta. Voit luottaa siihen, että koko tiimi sitoutuu yhteisiin päätöksiin ja korkeaan suoritustasoon.

2. Trust

Rakennetaan luottamuksen perusta. Lopputuloksena voit luottaa siihen, että kaikilla tiimiläisillä on sinua kohtaan hyvä tahto. 

1–3 vkoa

5. Results and
development plan

Varmistetaan, että tavoitteet toteutuivat. Tehdään yhteenveto ja suunnitelma jatkosta.

1–3 vkoa

3. Conflict

Mahdollistetaan tehokkain päätöksentekotapa eli turvallinen konflikti. Voit luottaa siihen, että kukaan ei jätä mitään sanomatta.

1–3 vkoa

6–12 kk

6. Seuranta

Riittävän pitkän ajan kuluttua tehdään uusi mittaus ja arviointi siitä, miten tiimin työskentely on kehittynyt.

Team Diamond

Oletko kiinnostunut palvelupaketeistamme?
Tai haluatko räätälöidyn kokonaisuuden?  
Ota yhteyttä ja kysy lisää! 

bottom of page